مصاحبه آقای دکتر مروستی با برنامه طلوع شبکه ۴ سیما

مصاحبه آقای دکتر مروستی با برنامه طلوع شبکه ۴ سیما

مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر مروستی با برنامه طلوع  شبکه ۴ سیما (۴ اسفند ۱۳۹۳)

https://www.sharif.edu/documents/3391650/0/Prof_Marvasti.mp4/2fd40a43-4fbe-2a1c-3b59-713e146e51b3?t=1644991045937