رسالت

ايجاد امکانات مالی و حقوقی برای ثبت اختراع در سطح بين المللی و فروش آن
ايجاد شرايط لازم امکانات برای گرفتن پروژه از شرکتهای چند مليتی مخابراتی
ايجاد بستر برای فعاليـت اعضای هيات علمی و سايرين برای پژوهش تمام وقت در زمينه های مخابرات
دعوت از محققين سرشناس بين المللی برای سفر به ايران جهت همکاری در تحقيقات
ايجاد امکانات مالي و علمی جهت انجام فرصت مطالعاتی اعضا هيات علمی پژوهشکده در مراکز تحقيقات و دانشگاه های معتبر جهان
فراهم سازی بودجه برای پژوهش توسط استادان و دانشجويان دکتری و بعضي از دانشجويان کارشناسي ارشد